Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Steun in de rug bij (her)ontwikkelen vastgoed?

Het ROW is er om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Bent u ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed? Heeft u behoefte aan huisvesting om te kunnen ondernemen? Zoekt u deze op een bestaand bedrijventerrein? En heeft u hiervoor extra kapitaal nodig, dan kan het ROW u misschien helpen. 

Aanvragen 
Op 10 april is de derde financieringsronde gestart. Heeft u een project dat zonder additionele financiering niet lukt dan kunt u mogelijk voor één va de volgende periodes een aanvraag indienen:

De derde tranche loopt van: 10 april tot 10 juni 2019. In totaal is € 4,5 mln. beschikbaar.

Naast het financieren van projecten wil het ROW u graag (financieel) helpen om uw projectidee te vertalen naar een plan/ aanvraag. Hiervoor kunt u, onder bepaalde voorwaarden een SUBSIDIE krijgen tot maximaal 50% van de kosten. Zie in bijgevoegd document de werking van deze regeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stedelijk Gebied Eindhoven via het volgende webadres: http://stedelijkgebiedeindhoven.nl/werken/row/ 

Wanneer u vragen heeft over dit fonds of overweegt een project in Helmond aan te melden, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  • Frits Rutten, parkmanager bedrijventerreinen Helmond (via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0655154638)
  • Tom Verbruggen, gemeente Helmond (via t.verbruggen@helmond.nl of 0492-587848)

Keurmerk Veilig Ondernemen opnieuw voor 3 jaar behaald!!

Goed nieuws!! Zojuist heeft de werkgroep KVO de audit gehad voor hercertificering en......het Keurmerk Veilig Ondernemen is weer binnen voor de komende 3 jaar! 

In samenwerking met politie, brandweer, gemeente en ondernemers is de afgelopen jaren hard gewerkt om de bedrijventerreinen op de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen. Daarin is de werkgroep KVO absoluut geslaagd! 

Meer weten over Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

eLoket voor informatieplicht energiebesparing

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Erkende Maatregelenlijsten

Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De actuele EML met daarin nieuwe maatregelen is 5 maart 2019 gepubliceerd. Ook zijn er meer subsectoren en gebouwtypen toegevoegd.

Bereid u goed voor op de informatieplicht

  1. Bekijk de introductiefilm Informatieplicht Energiebesparing
  2. Gebruik het Stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  3. Heeft u een informatieplicht bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
  4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
  5. Loop voordat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door op uw genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
  6. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

Meer weten?

Geslaagde HEC-bijeenkomst bij Lampdirect

HEC-bijeenkomst bij LampDirect

Op donderdag 28 maart jl. vond bij de nieuwe vestiging van Lampdirect aan de Schootense Dreef in Helmond een goed bezochte lunchbijeenkomst plaats van de Helmondse Energie Community (HEC). Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende sprekers stil gestaan bij de kansen en nieuwe ontwikkelingen rond energiezuinig en circulair ondernemen. 

Ralph Broeders van gastbedrijf Lampdirect ging in zijn presentatie met name in op de voordelen van energiezuinige LED-verlichting in combinatie met sensoren, wat naast een flinke besparing op energiekosten ook vaak leidt tot bv. een fijnere werkomgeving. Marjorie van Dooren van SBH lichtte daarna de wet- en regelgeving rond energiezuinig ondernemen toe. Daarbij kwam met name de informatieplicht aan de orde, die sinds dit jaar voor veel bedrijven van toepassing is. De presentatie hiervan kunt u hier downloaden. Immanuel Geesing van InduSym ging vervolgens op een leuke interactieve manier met de zaal aan de slag om circulair ondernemen nog wat meer op de kaart te zetten. De bijeenkomst werd afgesloten met een inspirerende presentatie over Energieke Circulariteit en innovatief denken door Aukje Kuypers, algemeen Directeur van Kuijpers Installaties en zakenvrouw van het jaar 2018.


Stichting Bedrijventerreinen Helmond dankt Lampdirect voor de gastvrijheid en de aangeboden lunch en de sprekers voor hun waardevolle bijdrage. Mede namens Lampdirect danken wij de aanwezige ondernemers voor een prettige en energieke bijeenkomst. 

 


Aukje Kuypers, algemeen Directeur van Kuijpers Installaties
en zakenvrouw van het jaar 2018


Interactieve sessie door Immanuel Geesing, InduSym

 

     

Afsluiting deel Churchillaan i.v.m. werkzaamheden

Op  1 april 2019 start de gemeente met uitvoering van de werkzaamheden ‘vervangen riool aansluiting Induma-West met hoofdriool Churchilllaan’. 


Werkzaamheden
De werkzaamheden die ze gaan uitvoeren bestaan uit het verwijderen van de bestaande rioolstreng die de afvoer vanuit Induma-West verzorgt. Vervolgens wordt een rioolbuis geplaatst met een grotere capaciteit.

Hiervoor moet een deel van de Churchilllaan worden afgesloten. Het duurt ongeveer 1 werkweek voordat het gereed is.
Het deel dat zal woren afgesloten ligt tussen de Zandstraat en de Scheepsboulevard. 

 

Bereikbaarheid
De gemeente doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw bedrijf tijdens de werkzaamheden gewoon kunt bereiken. Ze zorgen er ook voor dat personenauto’s en kleine bestelauto’s bij uw pand kunnen komen. Toch zult u misschien af en toe wat overlast van de werkzaamheden hebben. Breng eventuele leveranciers op de hoogte, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.  Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Bedrijven aangrenzend aan de werkzaamheden hebben de mogelijkheid, als daar behoefte aan is, om een bordje te plaatsen aan de wegafsluiting. Uiteraard is dit enkel tijdens de wegwerkzaamheden toegestaan. 

Vragen?

Voor meer informatie en vragen verwijzen wij u naar Edwin van Stipdonk van de gemeente Helmond. Hij is belast met het dagelijkse toezicht op het werk en bereikbaar via telefoonnummer (0492) 58 78 14. U kunt hem ook bellen als u tijdens de uitvoering van het werk vragen of problemen heeft. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met John Timmermans. Hij is de uitvoerder die het werk realiseert. Zijn telefoonnummer is (06) 53 49 31 09.

 

Interview met Irene van Geel, bestuurslid SBH

Wie is Irene van Geel?
Ik ben 38 jaar, geboren en getogen Helmondse, moeder van twee kinderen en woon samen met mijn man en kinderen in Helmond. In mijn werkzame leven ben ik advocaat en mede-eigenaar van Goorts + Coppens advocaten en adviseurs. Wij hebben twee vestigingen in Helmond en Deurne, en staan als modern en innovatieve dienstverlener dicht bij onze klanten. Met de poten in de klei en de kracht om te innoveren. Een mentaliteit en instelling die zeker passend is binnen onze regio. Onze klanten bestaan met name uit ondernemers uit de regio Helmond/Deurne. Door eigen ervaringen, maar ook door ervaringen van onze klanten, heb ik een goed beeld van de onderwerpen die leven binnen het regionale bedrijfsleven. Daarnaast heb ik ook een paar, ik noem het graag, uit de hand gelopen “hobby’s”; één daarvan is Stichting Bedrijventerreinen Helmond. Ik ben dagelijks bestuurslid en penningmeester van Stichting Bedrijventerreinen Helmond en ben vertegenwoordiger van het bedrijventerrein Groot Schooten, waar ons advocatenkantoor in Helmond is gevestigd.

Waarom ben je, naast je drukke werkzaamheden, actief binnen SBH?
Toen ik werd gevraagd voor het bestuur van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) was ik natuurlijk zeer vereerd. Als trotse inwoner van Helmond en als Helmondse ondernemer ben ik betrokken bij de stad en de ontwikkeling daarvan en draag graag mijn steentje hieraan bij. Ik ben geen type dat klaagt aan de zijlijn. Liever speel ik mee in de wedstrijd, zodat je samen de richting kan bepalen.

Ik zie de kracht van de ondernemers door samen te werken. Samen te werken met elkaar, maar ook met instellingen, onderwijs en overheden. Veel ondernemers ontbreekt het aan tijd en ruimte om zich verkiesbaar te stellen als volksvertegenwoordiger in bijvoorbeeld gemeenteraad of provinciale staten om zo mee te praten over het beleid en toekomst van gemeente of regio. Ondernemers voelen zich overigens ook niet altijd thuis in overheidsland. SBH is vertegenwoordiger van ruim 900 bedrijven op de bedrijventerreinen en behartigt de belangen die het Helmondse bedrijfsleven, en daarmee ook de stad en regio, aangaan. Met een bestuur, betrokken Helmondse ondernemers én een pragmatische dagelijkse ondersteuning van onze parkmanagers, hebben wij inmiddels een plek verworven aan tafel waar we ook daadwerkelijk iets te zeggen hebben én waar naar geluisterd wordt. Vragen, knelpunten en ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven worden besproken met vaste gesprekspartner gemeente Helmond en worden vertaald naar concrete acties.
Die overleggen met gemeente Helmond gaan er soms stevig aan toe en tijdens een overleg kan het weleens ‘schuren’. Het blijkt soms lastig om de gezonde ongeduldigheid van ondernemers te vertalen naar gemeentelijke beleid en visie. Ondernemers willen vaak sneller vooruit en zien eerder kansen dan bedreigingen, maar juist deze wisselwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, zorgt voor een dynamisch overleg. Hierdoor houden we elkaar scherp en kunnen we ook daadwerkelijk concrete stappen zetten. Voor Helmond, voor de ondernemers.  Om die reden ben ik actief binnen Stichting Bedrijventerreinen Helmond!

Je bent niet alleen penningmeester, maar ook portefeuillehouder van het kernthema huisvesting. Wat houdt dat precies in?
Het kernthema huisvesting is een uitgebreide portefeuille. Hieronder valt bijvoorbeeld de vitalisering van bedrijventerreinen, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, bereikbaarheid van bedrijventerreinen, maar ook hoe pandeigenaren/bedrijven zich beter kunnen voorbereiden op malafide praktijken. Denk aan bijvoorbeeld sluitingen als gevolg van het aantreffen van drugs in bedrijfspanden. Ook HelmondMijnbedrijfslocatie valt onder de portefeuille huisvesting. Helmond Mijnbedrijfslocatie is een interactieve en informatieve site die er op gericht is het aanbod van bedrijfspanden (koop en huur) en bouwlocaties op de bedrijventerreinen in Helmond weer te geven. Allemaal zeer actuele thema’s die ook de komende jaren nog actueel zullen zijn. Actueel in Helmond, maar zeker ook actueel in de regio. Wij zitten dan ook niet alleen aan tafel met Helmondse partijen, maar juist ook met onder andere collega-parkmanagementorganisaties en buurgemeentes als het gaat om thema’s als bereikbaarheid en ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen. Het is goed om de klokken zo veel mogelijk gelijk te zetten in de regio.  Mijn kennis als jurist komt in de portefeuille huisvesting ook zeker van pas.

Wat is jouw mooiste moment binnen je rol bij SBH?
Sinds 2015 ben ik bestuurslid van Stichting Bedrijventerreinen Helmond en heb veel mooie en leerzame momenten mogen meemaken. Ik denk toch wel erg recent een benoemingswaardig moment, dat ook precies weergeeft waar we inmiddels staan. Onlangs ontving ik een telefoontje van de officier van justitie. De officier van justitie gaf aan dat justitie dit jaar start met een project dat zich richt op het opwerpen van effectieve barrières tegen de vestiging van plegers van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen. Een groot probleem, aangezien bedrijventerreinen nogal eens gebruikt worden om omvangrijke hennepkwekerijen op te zetten, drugsafval te dumpen en om laboratoria voor de productie van synthetische drugs te laten draaien. Dit met alle gevaren van dien voor de directe omgeving. Maar ook worden vaak te goeder trouwe pandeigenaren en ondernemers, geconfronteerd met een forse schadepost (als gevolg van de aanwezigheid van drugs) en tevens sluiting van hun panden voor een flinke periode.

Het idee is ontstaan om in Helmond een gezamenlijke pilot te starten, waarbij (het handhavingsteam van) de gemeente, justitie en bedrijfsleven betrokken zijn, om zo te komen tot een situatie dat een pandeigenaar die zich houdt aan de regels, niet onmiddellijk wordt geconfronteerd met sluiting van zijn bedrijfspand.

 De officier van justitie had zijn oog op Helmond laten vallen, vanwege de uitstekende organisatie van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. Als het lukt deze pilot te laten slagen ontstaat een unieke situatie en samenwerking in Nederland, met als resultaat dat de pijn wordt gevoeld waar hij hoort te zitten, en dat is niet bij de pandeigenaar die zich netjes aan de regels en afspraken houdt.  Voor mij een mooi moment! We hebben een plek verworven, waarbij we als bedrijfsleven met justitie en gemeente samen aan de tekentafel zitten om tot een oplossing te komen! Helmond, een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Als laatste; wat is vanuit SBH jouw gouden tip aan ondernemers in Helmond?
Stichting Bedrijventerreinen Helmond bestaat uit ondernemers en is er voor ondernemers. Om die reden is het van belang dat wij van genoeg informatie worden voorzien, zodat we ook weten wat er speelt en met welke knelpunten ondernemers te maken hebben op de verschillende bedrijventerreinen. Mijn advies is dan ook als er iets speelt op het bedrijventerrein of een ondernemer heeft bijvoorbeeld een idee over duurzaamheid dat wellicht interessant is voor meerdere ondernemers of een andere suggestie, meld je bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond.  En neem eens een kijkje op de website om te zien met welke thema’s wij ons bezighouden!

 

 

Verkeershinder Varenschut op woensdag 27 maart

Op woensdag 27 maart worden aan de Varenschut, bomen gerooid. Dit is vooruitlopend op de voorgenomen civiele werkzaamheden aan de weg. Tijdens het rooien van deze bomen (107 stuks) zal de weg niet worden afgesloten, maar zijn verkeersregelaars aanwezig. U kunt dus enige verkeershinder ervaren.
Het werk zal aan het einde van de dag gereed zijn.

De aanbesteding voor de civiele werkzaamheden aan de Varenschut wordt door de gemeente in april afgerond. Hierna kunnen en zullen wij u meer informeren over de voorgenomen werkzaamheden.

Dag van de 1000 voorbeelden

Op donderdag 14 maart vanaf 12:00 organiseert het Beginstation een speciale dag die je meervoudig laat kijken naar mensen met een beperking binnen het bedrijfsleven. Tijdens dit evenement leer je meervoudig kijken vanuit het perspectief van een werknemer met een rugzak, hierdoor zul je meer begrip krijgen en beter weten wat zijn/haar talenten zijn.

Aan het einde van de dag vindt er een netwerkborrel plaats.

Programma

12:00 – 12:30 Ontvangst met koffie/thee
12:30 – 12:35 Introductie met filmpje
12:35 – 12:55 Presentatie
12:55 – 13:25 Rondleiding Beginstation
13:25 – 13:30 Uitleg opdracht
13:30 – 13:50 Opdracht 1 (opdracht uitvoeren)
13:50 – 14:00 Korte pauze
14:00 – 14:10 Opdracht 2 (pitchen)
14:10 – 14:25 Pitchen
14:25 – 14:30 Bedankmoment
14:00 – 14:45 Brief voor feedback
14:45 – 16:00 Netwerkborrel
 

Aanmelden kan door een bevestigingsmail te sturen naar hafkamp@vno-ncwmidden.nl
Onderwerp: 1000banen_aanmelding_naam_achternaam

Bijeenkomst 'Samenwerken bij calamiteiten' voor Hoogeind & De Weijer

   Bijeenkomst 'Samenwerken bij calamiteiten'

Voor bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Hoogeind-De Weijer

woensdag 20 maart 17.00 – 19.30uur
Locatie: Shunk Xycarb, Zuiddijk 23

In bedrijven en organisaties met verhoogde risico’s maakt de bedrijfshulpverlening vaak onderdeel uit van een bredere bedrijfsnoodorganisatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties die werken met gevaarlijke stoffen of waar risico’s zijn voor zware ongevallen. De aanpak bij incidenten en calamiteiten is in deze bedrijfsnoodorganisaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid van management en medewerkers. De impact van een calamiteit op de directe omgeving van het bedrijf kan groot zijn. Op een bedrijventerrein is het daarom belangrijk dat bedrijven en bedrijfsnoodorganisaties elkaar kennen en elkaar op een goede en snelle manier informeren bij calamiteiten.


Tijdens deze bijeenkomst worden directie, bedrijfsnoodorganisaties en bedrijfshulpverleners van bedrijven geïnformeerd over het belang van, kansen en mogelijkheden m.b.t. onderlinge samenwerking bij calamiteiten. Zorg dat je erbij bent!

Programma

16:45                 Ontvangst    

17:00 - 17:15     Frits Rutten, Parkmanager Stichting Bedrijventerreinen Helmond
                           Veiligheid en infrastructuur op het bedrijventerrein  

17:15 - 17:25     Peter Zijlstra, Global QESH Manager Schunk Xycarb
                           Presentatie Schunk Xycarb

17:25 - 17:45     Bedrijfsnoodorganisatie Xycarb

17:45 - 18:00     Ignace Cichy, ODZOB (omgevingsdienst Zuid Oost Brabant)
                           Aanpak  calamiteiten op het bedrijventerrein

18:00 - 18:15    Sietske Vissia, Centric,
                           Presentatie allerteringssysteem ‘Alert4omgevingen’

18:10 - 18:20     Interactieve sessie
                          “elkaar informeren bij calamiteiten”

18:20 - 18:40     Plenaire feedback/open discussie

18:40 - 18:50     Conclusie en vervolg

19:00 - 19:30     Afsluiting & borrel

 

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk maandag 18 maart via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

 

Uitnodiging bijeenkomst Helmondse Energie Community


Bijeenkomst donderdag 28 maart van 12.00 - 14.00uur
                  Helmondse Energie Community

'Samen naar duurzame en circulaire bedrijfsvoering'

Dat is het motto dat uitstekend past bij het streven van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) om energiebewust & duurzaam ondernemen veel meer een gezamenlijk doel van alle Helmondse bedrijven te maken. De Helmondse Energie Community (HEC) is een netwerk van bedrijven onder de vlag van SBH, die kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van duurzaam en energiebewust ondernemen. Deelnemen aan bijeenkomsten van de HEC is gratis en bedoeld voor alle Helmondse bedrijven; groot en klein en van elke branche.

“U bent te gast bij Lampdirect, onderdeel van Any Lamp, een bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de verlichtingsindustrie. Lampdirect: “Het is onze missie om Europese bedrijven te helpen verduurzamen en daardoor hoge kosten te besparen. De makkelijkste manier om dat te doen, is door LED verlichting voor uw bedrijf aan te schaffen: tot wel 70% besparing op uw kosten. Lampdirect ontzorgt u van A tot Z: wij adviseren, leveren en installeren. Ook direct geld gaan besparen? We ontmoeten u graag op 28 maart!

De bijeenkomst staat in het teken technische mogelijkheden, kansen en nieuwe ontwikkelingen.

Programma

11.45 uur:  Inloop Lampdirect, Schootense Dreef 27

12.00 uur: Ontvangst met lunch, aangeboden door gastbedrijf Lampdirect

12.20 uur: Frits Rutten, Parkmanager Stichting Bedrijventerreinen Helmond
                  Welkom en korte samenvatting lopende projecten

12.30 uur: Ralph Broeders, Lampdirect
                  Verduurzamen en besparen d.m.v. verlichting

12.50 uur: Joyce Bongers, namens Stichting Bedrijventerreinen Helmond
                  Duurzame bedrijfsgebouwen (kansen, mogelijkheden en verplichtingen)

13.10 uur: Immanuel Geesing, Stichting InduSym
                  Interactieve sessie ‘circulaire bedrijfsvoering’

13.35 uur: Aukje Kuypers, Algemeen Directeur Kuijpers Installaties en zakenvrouw van het jaar 2018
                  Energieke Circulariteit

14.00 uur: Einde bijeenkomst

 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 maart via deze link.