Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

SLIM -subsidie

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen. Ondernemingen die investeren in LLO kunnen vanaf 2 maart 2020 SLIM-subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?

De SLIM-regeling kent drie doelgroepen:

 1. Individuele mkb’s, omdat leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.
 2. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie omdat leren en ontwikkelen minder aan de orde in deze drie sectoren.
 3. Samenwerkingsverbanden in het mkb. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Tot de subsidiabele kosten behoren externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Voor de vergoeding van externe kosten geldt een maximum tarief van 125 euro exclusief BTW. Aangezien voor de uitvoering van een initiatief niet altijd externen ingeschakeld hoeven te worden, komen ook directe loonkosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat daarbij om het bruto loon van de persoon of personen die zich in het bedrijf van de subsidie aanvrager of in een van de organisaties in het samenwerkingsverband bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel SLIM-subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geldt niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten.

Er zijn verschillende maximale subsidiebedragen van toepassing:

 • Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal 24.999 euro.
 • Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal 20.000 euro. Dat heeft te maken met de landbouw de-minimisverordening (ongeoorloofde staatssteun).
 • Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt 500.000 euro. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro.

De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Hoe kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen door middel van een online aanvraagformulier. Met deze aanvraag moeten ze een aantal vereiste bijlagen meesturen, zoals een de-minimisverklaring. Het is de bedoeling dat bedrijven jaarlijks SLIM-subsidie kunnen aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken:

 • Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april 09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk. De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het aanvraagtijdvak verstreken is.

Op de website www.slimwerkgeven.nl kunt u meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

Kuypers en Kuijpers over het Ondernemersfonds Helmond: ‘Wij zijn een voorname aanjager’

HELMOND - De aankleding van winkelstraten, zonnepanelen op daken van bedrijven, een project om kinderen aan het lezen te krijgen, een musical door medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis. Al deze zaken worden of werden deels bekostigd door het Ondernemersfonds Helmond. Dat fonds is dan ook iets om trots op te zijn, vinden voormalig voorzitter Wim Kuypers (75) en zijn kersverse opvolger Joop Kuijpers (52).

Kuypers is bekend van Kuijpers Installaties (bedrijfsnaam wél met puntjes), Kuijpers is fiscalist bij Wesselman. De eerste is gestopt omdat zijn termijn erop zat en vanwege zijn leeftijd. De tweede voldeed het best aan de profielschets. Ook de nieuwe voorzitter moest maatschappelijk geëngageerd zijn. Dat zit met Kuijpers wel goed, meent Kuypers. Met een knipoog: „Hij is prins carnaval geweest (bij de Keiebijters, Briek de 36ste, red.).”

In andere gemeenten blijkt de oprichting van een ondernemersfonds nog vaak een lastig verhaal. In Helmond werkt het fonds al jaren naar tevredenheid. Sinds 2013 betalen alle ongeveer 4.000 ondernemingen in de stad verplicht mee. Dat gaat via de gemeente, op basis van WOZ-waardes en dus naar rato. Het jaarlijkse totaalbudget bedraagt circa 650.000 euro, waarbij het centrummanagement (ongeveer 100.000 euro), het wijkmanagement (225.000) en het parkmanagement (325.000) zichzelf bedruipen.

Projecten met maatschappelijke waarde

In het Helmondse fonds draaien ook de gemeente zelf, het ziekenhuis, andere zorginstellingen en scholen mee. Sterker, vanwege hun omvang behoren ze tot de grootste betalers. Vandaar dat veel projecten van het ondernemersfonds ook een duidelijke maatschappelijke waarde hebben. Kuypers: „We werken veelal vraaggericht en zijn een voorname aanjager.” Met succes. „De lijnen zijn kort in Helmond.”

Het politieke besluit dat elke onderneming verplicht bijdraagt, is een zegen geweest, stelt Kuypers. „Vóór 2013 was een regiomanager vaak meer bezig met contributies ophalen dan met de uitvoering van plannen. Sindsdien zijn er geen freeriders meer en kunnen we vlot dingen voor elkaar krijgen. Het dagelijks bestuur (met naast Kuijpers secretaris Ad Klaasen, penningmeester Hans van Gennep en Audrey van den Broek) kijkt vooral of de middelen doelmatig worden besteed.”

De leiding van het Helmondse ondernemersfonds staat in nauw contact met de verschillende ondernemersverenigingen, voor ideeën, om het draagvlak te peilen en om te evalueren. Ook aan de gemeente wordt verantwoording afgelegd. Binnenkort moet de termijn van het fonds weer worden verlengd. De inzet is om een mandaat te krijgen voor onbepaalde tijd. Of dat gaat lukken, is aan de politiek.

Man met een mening

Kuijpers kan nog niet aangeven welke accenten hij wil gaan leggen. „Ik wil eerst iedereen goed leren kennen.” Een mening heeft hij wel, bijvoorbeeld over het centrum, dat kampt met de nodige leegstand. „Als iedereen buiten Helmond of online koopt, dan houdt de stad een probleem.” Ook anderszins: „Wie sponsoren de verschillende evenementen? De ondernemers. Maar als zij steeds minder inkomsten hebben...” 

Misschien is het maar goed dat ze verplicht bijdragen aan het ondernemersfonds. Kuypers: „Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar het fonds zal er eens níet zijn. Dan gaan een hoop dingen niet door.”

Uitnodiging klimaatdialoog bedrijven

Op weg naar een klimaatbestendige, groene en gezonde stad

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal, ook in Helmond. Denk maar aan de enorme hittegolf van afgelopen zomer, de lange periode zonder neerslag, maar ook aan stormen en extreme regenbuien die zorgden voor ondergelopen tunnels en kelders. In de komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook de risico’s voor onze leefomgeving, onze gezondheid en door schade, ook onze economie. Als we niets doen, dan zijn de gevolgen ingrijpend voor mensen, dieren en planten.

We willen Helmond weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Maar dat niet alleen, we willen dat Helmond een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen en zo ook bijdraagt aan de gezondheid van alle Helmonders.

Stresstesten
Vanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Helmond zo onderzocht welke zwakke plekken in onze stad een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte en wateroverlast. Iedere zes jaar voeren we de stresstest in ons gebied opnieuw uit.

Klimaatdialogen
De weg naar een klimaatbestendig Helmond moeten we samen inslaan. Daarom gaan we als gemeente aan de hand van de uitkomsten uit de stresstesten, in gesprek met ‘de stad’. We organiseren daarvoor in het eerste kwartaal van 2020 ‘klimaatdialogen’ met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de kwetsbaarheid van onze omgeving voor extreem weer. Ook spreken we samen over wat we wel en niet willen en waar voor gemeente Helmond de accenten liggen. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op.

Graag nodigen we u uit voor de klimaatdialoog met bedrijven

Uit de stresstesten blijkt dat op verharde plekken in onze stad, zoals de bedrijventerreinen en het centrum, de meeste hittestress voorkomt. Waar we nu te maken hebben met gemiddeld zo’n 7 dagen per jaar boven de 30 ◦C gaan we in de toekomst naar meer dan 18 van dit soort extreem warme dagen. Op bedrijventerrein BZOB en Varenschut kan de temperatuur nu al oplopen tot 43◦C. Ook heeft een aantal bedrijventerreinen te kampen met wateroverlast door gebrek aan infiltratiemogelijkheden. Tijdens de klimaatdialoog willen we graag de uitkomsten van de stresstesten toelichten, de gevolgen daarvan bespreken maar vooral ook gezamenlijk nadenken over maatregelen en ideeën voor oplossingen. De input uit deze sessie gebruiken we, samen met de uitkomsten van klimaatdialogen met andere stakeholders, voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie.

Ontbijtsessie op donderdag 13 februari, 07.30 – 09.30 uur
De klimaatdialoog voor bedrijven vindt plaats op de Human Campus van de Driessen Groep op (Schootense Dreef 15, Helmond). Om 07.30 uur staat het ontbijtbuffet klaar. We eindigen de dialoog om 09.30 uur. Uw bijdrage is heel waardevol dus we horen graag of u erbij bent.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier

 

Met vriendelijke groet, Geertje de Kort Programmamanager Duurzame & Gezonde Stad gemeente Helmond

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart is er in totaal €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook in september kunnen ondernemers subsidie aanvragen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkendeleven. Werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrijven om hun medewerkers daarin te begeleiden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. Want scholing en ontwikkeling zijn heel belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen werk kunnen doen dat ze leuk vinden en ook fysiek aankunnen.

Minister Koolmees: “Mkb-bedrijven vormen de ruggengraat van onze arbeidsmarkt. Bijna iedereen brengt er wel een deel van zijn carrière door. Daarom is het ook zo belangrijk dat we mkb-ondernemers een handje helpen bij het leren en ontwikkelen in hun bedrijf. Ik hoop dat alle ondernemers van Nederland de komende weken gaan nadenken over een eventuele subsidieaanvraag in maart. Wat zouden zij willen doen om van hun onderneming een leerrijke werkplek te maken?”

Subsidie aanvraag
Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot €25.000. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject. Werkgevers die nog niet weten of en waarvoor zij het geld willen inzetten, kunnen ook wachten tot na de zomer. In september wordt een tweede tijdvak geopend. Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag kunnen doen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunt u alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.


Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie, net als samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Zij kunnen hun aanvraag – bijvoorbeeld om gezamenlijk een bedrijfsschool op te richten – jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen.

Projecten

(Meer projecten bekijken)

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.